Leveringsvoorwaarden

Artikel 1.             Toepasselijkheid
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met BGE Business Training (hierna genoemd: BGE), betreffende deelname aan, het gebruik van en/of opdracht tot:
het verzorgen van trainingen, cursussen en andere vormen van opleiding, dan wel coaching of advisering in de ruimste zin des woords, hierna aangeduid als “programma” en tevens op de levering van virtuele producten en diensten.

Artikel 2.             Totstandkoming van de overeenkomst
De Overeenkomst tussen BGE en opdrachtgever cq. deelnemer komt tot stand door een van de volgende acties:
* via betaling van het volledige bedrag of (indien termijnbetaling is afgesproken) van de eerste termijn
* via een bevestiging per e-mail na een mondelinge aanmelding
* via ondertekening van een schriftelijke overeenkomst door opdrachtgever en BGE (ingeval van een in-company training)

Artikel 3.             Annulering door opdrachtgever / deelnemer
De opdrachtgever heeft het recht de opdracht te annuleren.
Annulering dient schriftelijk per aangetekend schrijven te geschieden.
Bij annulering van een programma wordt als volgt gehandeld:
Een niet restitueerbaar bedrag dient altijd voldaan te worden. Dit bedrag varieert per programma of training en staat vermeld op de schriftelijke overeenkomst van het programma.
Voor het restantbedrag (de totale prijs van het programma / de dienst, waar het niet-restitueerbare bedrag van af getrokken is) geldt de volgende annuleringsregeling:
Bij annulering meer dan 30 werkdagen voor de startdatum:
5% annuleringskosten verschuldigd, met een minimum bedrag van € 175,–.
Tot 20 werkdagen voor de startdatum: 50% van het totaalbedrag te voldoen aan BGE.
Minder dan 20 werkdagen voor de startdatum: het volledige bedrag is verschuldigd.
Deelnemer mag een vervangende persoon voorstellen, die zijn/haar plaats inneemt.
BGE behoudt zich het recht voor deze persoon te weigeren op basis van de resultaten van een intakegesprek.
Indien de deelnemer gedurende het programma door onvoorziene omstandigheden uitvalt, zal er worden gezocht naar een passend alternatief.
Er vindt in dat geval geen restitutie van betaling plaats.

Artikel 4.             Annulering door BGE Business Training
BGE behoudt zich het recht voor om open instroom opleidingen alsmede online trainingen, uiterlijk één week voor de geplande aanvang te annuleren bij onvoldoende deelname.
Reeds betaalde trainingskosten zullen dan worden gerestitueerd.
Bij onvoorziene omstandigheden, zoals bijvoorbeeld ziekte van de docent, behoud BGE zich het recht voor de training tot op de startdatum, in overleg met de cursisten/opdrachtgever naar een andere datum te verschuiven.

Artikel 5.             Plaats, tijd, inhoud.
Bij open instroom opleidingen en Online trainingen geldt dat de cursisten vóór aanvang dan wel uiterlijk op de eerste bijeenkomst in het bezit gesteld worden van een rooster met data, tijden en locatie van de opleiding.
BGE behoudt zich het recht voor om deze indeling en de locatie te wijzigen. BGE behoudt zich voorts het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de opzet en de inhoud van de opleiding.

Artikel 6.             Aansprakelijkheid
BGE zal de gegeven opdrachten naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.
BGE, haar medewerkers of door haar ingeschakelde derden, zijn niet aansprakelijk voor enige schade – hoe ook genaamd, ongeacht de oorzaak – die de opdrachtgever mocht lijden door of tijdens de training of uitvoering van de opdracht, behoudens opzet of grove schuld aan de zijde van BGE.
Aansprakelijkheid voor bedrijfs- of gevolgschade, waaronder begrepen gederfde winsten en inkomsten of indirecte schade is altijd uitgesloten.
Voorwaarden van derden worden hiermee expliciet uitgesloten

Artikel 7.             Geheimhouding
Tijdens en na de training / consult wordt geheimhouding door BGE gegarandeerd.
Ook de deelnemers verbinden zich om elkaars gevoelige informatie onder geen enkele voorwaarde aan derden te verstrekken en zich strikt te zullen houden aan deze geheimhoudingsplicht.

Artikel 8.             Prijzen
Alle prijzen zijn exclusief BTW. Prijzen zijn bindend, zoals vastgelegd in artikel 2.

Artikel 9.             Betalingen
Betalingen dienen binnen te zijn op de bankrekening van BGE volgens de bepalingen die voor het specifieke programma geldig zijn, maar uiterlijk 30 dagen na factuurdatum. Bij achterwege blijven van tijdige betaling staat het BGE vrij de vordering ter incasso uit handen te geven. In dit geval komen alle kosten, zowel gerechtelijke als buiten gerechtelijke (incasso)kosten ten laste van de opdrachtgever. Daaronder zullen steeds zijn begrepen de kosten van incasso bureaus, alsmede de kosten voor deurwaarders en advocaten, ook indien deze de in rechte toe te wijzen proceskosten overschrijden. Indien de opdrachtgever een rechtspersoon is, of een natuurlijk persoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf wordt aanspraak gemaakt op buitengerechtelijke incassokosten van 15% van de verschuldigde hoofdsom, met een minimum van € 75,00

Artikel 10.           Proefperiode
Bij een aantal programma’s is een proefperiode van kracht. Dit staat per programma vermeld op de website en/of het inschrijfformulier.
Als begindatum van deze proefperiode geldt de datum van bevestiging van inschrijving die door BGE per e-mail aan de deelnemer wordt verstuurd.

Artikel 11.           Auteursrechten
Auteursrechten op het opleidingsmateriaal en aanvullende documentatie berusten
bij BGE. Het materiaal mag niet worden gekopieerd, gereproduceerd, openbaar worden gemaakt of aan derden ter beschikking worden gesteld. De opdrachtgever staat hiervoor in.

Artikel 12.           Geschillen
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met BGE, betreffende deelname aan een programma, zoals omschreven in artikel 1.
Afwijking van deze voorwaarden zijn slechts bindend, indien en voor zover zij schriftelijk zijn bevestigd door BGE.
Geschillen voortvloeiend uit overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de plaats van vestiging van BGE, behoudens hogere voorziening.

Download PDF-versie